Lugano, Cinema Corso

1952-56 (Rino Tami, Lugano)

Via Pioda 4, Lugano (Foto: Heimatschutz Svizzera)