Lugano, Casa Torre

Lugano (Foto: Heimatschutz svizzera)

1957 (Rino Tami, Lugano)